Covid-19 i årsredovisningen?

Covid-19 i årsredovisningen? Vilka upplysningar om covid 19 bör man nämna i årsredovisningen

 

Vilka upplysningar om Covid-19 bör man nämna i årsredovisningen?

 

Enligt K3 ska såväl viktiga förhållanden som väsentliga händelser, förväntad framtida utveckling och väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer tas upp i förvaltningsberättelsen. Enligt K2 ska detta även tas upp under ”Väsentliga händelser”. För de flesta företag faller covid-19 in under båda dessa rubriker.

 

Upplysningarna är till för att ge läsaren en tydlig bild av om bolaget har förutsättningar att fortsätta driften och man bör beskriva hur krisen påverkat och påverkar bolaget samt vilka åtgärder man vidtagit för att motverka den.