Har revisorn tystnadsplikt?

Svaret är ja! Tystnadsplikten är en av de viktigaste skyldigheterna en revisor har och är grundläggande för att kunderna ska känna sig trygga med att diskutera angelägenheter som rör dem själva eller bolaget. Tystnadsplikten omfattar även biträde till revisorn och gäller alla typer av uppdrag och även tiden efter att uppdraget upphört.

 

Läs mer om våra revisionstjänster här!

 

Har revisorn tystnadsplikt? Konfidentiellt dokument