Dra nytta av kassaflödesanalysen

En kassaflödesanalys visar företagets in-och utbetalningar under en viss period och är ett bra verktyg när man vill analysera och förklara företagets förändring av likvida medel. Kanske upplever man att företaget går bra, men att det ändå inte finns pengar på kontot? En kassaflödesanalys visar på skillnader mellan olika perioder på ett enklare sätt än vad balansräkningen gör. Kanske visar det sig att man har långa kredittider på sina kundfordringar samtidigt som man har korta betalningstider på sina leverantörsfakturor? Sitter man på ett stort lager, eller har man gjort stora investeringar?
Här finns oftast svaret på frågan om det finns något man kan ändra på i det dagliga arbetet för att få ett bättre kassaflöde.
En kassaflödesanalys bygger på tre delar:
Den löpande verksamheten som främsta består av intäktsgenererande aktiviteter som försäljning, varulager, kund-och kortfristiga fordringar,investeringsverksamheten som handlar om förvärv, avyttringar av anläggningstillgångar och investeringar samt finansieringsverksamheten, som bland annat berör nyemissioner, lån, utdelningar och amortering på skulder.

Alla aktiebolag och många andra bolag ska enligt lag lämna en årsredovisning som ska bestå av balans-och resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. För större företag gäller också kravet på att upprätta en kassaflödesanalys. Större företag är, enkelt förklarat, företag med aktier noterade på en reglerad marknad och som uppfyller mer än ett av följande villkor:

  • Man har mer än 50 anställda
  • Bolagets balans omslutning uppgår till mer än 40 mkr.
  • Man har mer än 80 Mkr. i nettoomsättning.

(För en utförligare definition, se Årsredovisningslagen 1 kapitlet 3 §)
Även externa aktörer kan vara intresserade att få ta del av en kassaflödesanalys. Det kan
handla om investerare som vill bedöma företags växtkraft och framtida lönsamhet eller banker och andra långivare som behöver kunna avgöra företagets återbetalningsförmåga. Så även om det inte är lagstadgat för alla att upprätta en kassaflödesanalys så kan man ha stor nytta av att ändå göra en för att skaffa sig en överblick över företagets finansiella flöden. Framför allt för företag som växer kraftigt, som har ett stort kapitalbehov eller som går med förlust kan en kassaflödesanalys vara ett bra verktyg inför framtidsanalyser, kassaflödesbudgetar och i diskussioner med befintliga eller potentiella ägare och finansiärer.

 

Dra nytta av kassaflödesanalysen kassaflödeanalys 2