”Sedan vi börjademed baks 24.7har vi halveratkontorstiden”

Se filmen om hur HagaTårtcompani effektiviserade digitalt

Se filmenom hur HagaTårtcompani effektiviserade digitalt

Revision

Revision skapar trygghet, både internt i företaget och externt mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. Revisionen ökar också företagets möjligheter till bra affärsvillkor och minskar risken för väsentliga fel. Genom att låta en oberoende revisor gå igenom företagets räkenskaper och förvaltning visar företaget att det strävar efter att följa marknadens spelregler.

Revisionen ska i första hand säkerställa att bolaget uppfyller de lagstadgade krav som finns runt dess redovisning. Samtidigt leder ofta en revision till förslag och åtgärder som kommer bolagets lönsamhet tillgodo.

Redovisningstjänster

På redovisningssidan erbjuder vi flertalet tjänster som
löpande bokföring, bokslut, årsredovisningar och deklaration.

Genom vårt digitala koncept baks 24.7 kan vi tillsammans skapa
ett samarbete som är helt anpassad till din verksamhet. Vi jobbar
på ett smart sätt tillsammans som skapar mer tid för dig i din verksamhet.

Vi kan även hantera hela eller delar av ditt bolags administration,
ute hos dig på företaget eller från vårt kontor, allt efter ditt behov.
I vårt uppdrag kan även din lönehantering ingå.

På redovisningssidan utför vi våra tjänster enligt svensk standard
för redovisningstjänster, Reko.

Rådgivning

Skatterådgivning

Vi hjälper dig och ditt företag med alla typer av skattefrågor. Det kan gälla inkomstskatter, kapitalskatter eller moms. Vi ser samspelet mellan bolagsfrågor och ägarfrågor (helhetsperspektivet) som en intressant och viktig del av vårt arbete. Naturligtvis hjälper vi dig även med dina deklarationer. Vi har tillgång till flera erfarna skattekonsulter i vårt externa nätverk.

Rådgivning åt skog- och lantbruk

Ett av våra specialområden är lant- och skogsbruk. Som företagare inom lantbruk ställs du inför en allt snabbare och föränderlig omvärld och marknad. Planering och uppföljning av verksamheten blir allt viktigare när kraven på effektivare produktion i ditt lantbruksföretag ökar. Våra lantbruksrådgivare hjälper dig med bland annat växtodlingsrådgivning, växtodlingsplan, fältbesök, växtnäringsbalans, ekologisk rådgivning samt EU-stöd/ansökan.

Affärsrådgivning

Vår roll som revisor eller redovisningskonsult innebär att vi blir mycket väl insatta i våra kunders verksamheter, såväl styrkor som svagheter. Detta i kombination med vår breda branscherfarenhet gör att vi ofta används som ekonomisk expertis. Vi erbjuder självklart även affärsrådgivning till ”icke revisionskunder”.

Exempel på de frågor vi konsulteras inom är förvärvssituationer, expansions- och finansieringsfrågor, produktlanseringar, kapitalrationalisering samt ren investeringskalkylering.

Budgetering

Vi hjälper dig att på ett smidigt och analytiskt sätt budgetera din verksamhet. Med hjälp av våra kraftfulla analysprogram simulerar vi hur varje enskilt beslut, såsom prishöjningar, löneökningar, volymförändringar m.m påverkar företagets resultat. Vi beräknar även effekten av kapitalrationaliseringar såsom minskade lager och kredittider.

När vi är överens om de olika besluten fördelar vi effekterna i budgeten på såväl kontonivå som tidsmässigt. Fördelarna med denna budgeteringsmodell är att det mycket klart framgår vilka insatser som krävs och vilket resultat man kan förvänta sig, både av den enskilda insatsen och totalt för samtliga åtgärder.

Du får dels en åtgärdslista med samtliga åtgärder som budgeterats och dels en specificerad och periodiserad budget för såväl result- och balansposter.

Analyssituationer

Genom att analysera det egna företaget kan man hitta styrkor och svagheter, samt viktiga trender för utvecklingen. Vi kan även hjälpa dig att jämföra det egna företagets position mot konkurrenterna.

Med hjälp av vår simuleringsmodell kan vi ge snabba och lönsamma svar i viktiga målstyrningsfrågor. Att hålla sig informerad om utvecklingen hos viktiga kunder och leverantörer kan vara av avgörande betydelse för din verksamhet. Bedömningar av kunders kreditvärdighet och viktiga leverantörers stabilitet är exempel på viktig information som vi kan hjälpa dig att ta fram.

Strategiskt tänkande – vad vill jag med mitt företag?

Ägarledda företag startas ofta tack vare en speciell kompetens som ägaren besitter. Åren går och bolaget växer med fler anställda och förändringar i verksamheten. Här är det viktigt att veta vad man vill uppnå med företaget, både yrkesmässigt och privat.

Revision av mjuka värden

I och med revisionsberättelsen vitsordar vi att bolagets årsredovisning är upprättad enligt gällande lagar och föreskrifter och att bolaget har en fungerande intern kontroll. Många företagare känner en stor trygghet i detta.

Men hur många vet om organisationen i sig fungerar bra eller dåligt? De flesta inom ett företag har olika åsikter om detta, men vad är den objektiva sanningen? Modern forskning visar att det finns en klar koppling mellan attityder inom en organisation och dess lönsamhet.

Prognoser

 

Vi kan på ett enkelt sätt jämföra företagets faktiska utfall under året med den budget du skapat. Med vår metod får du en levande prognos som kommer att förändras utifrån hur företaget genererar intäkter och kostnader löpande under året.

Företagsvärdering

Flera situationer kräver en värdering av ditt företag. Givetvis vid en ägarförändring men även många kompanjonsavtal kräver en årlig värdering.

Vi hjälper dig med denna värdering. De värderingsmodeller vi använder oss av beror på situationen, men följande modeller är tillgängliga; substansvärdering, EVA (economic value added), P/E tal och avkastningsvärdering där en beräkning och diskontering av framtida förväntade vinster och kassaflöden är nyckeln till en korrekt värdering.

Andra granskningsuppdrag

baks & co erbjuder andra granskningsuppdrag än fullständiga revisioner. Det kan vara till exempel revisioner med särskilt syfte, översiktliga granskningar eller granskningar enligt särskild överenskommelse.

Dessa tjänster kan vara aktuella i olika situationer när företaget inte har utfört en fullständig revision men ändå behöver säkerställa delar av redovisningen. Samtliga uppdrag avslutas med ett skriftligt uttalande från revisorn. Uttalandet görs dock med en lägre grad av säkerhet än vid en fullständig revision.

Uppdragen kan exempelvis vara granskning av en viss post i balans- eller resultaträkningen, översiktlig granskning av en årsredovisning mm.

Vad kan vi hjälpa dig med?